جلسات دفاع جلسات دفاع

عنوان
جلسه دفاع آقای سعید مهدی زاده - رشته مهندسی هوافضا
جلسه دفاع آقای مجتبی طوفان - رشته مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک
جلسه دفاع آقای علی وفایی - رشته مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک
جلسه دفاع آقای صابر کشاورز محمدیان - رشته مهندسی هوافضا
جلسه دفاع آقای سینا امینی - رشته مهندسی انرژی های تجدید پذیر
جلسه دفاع خانم آزاده حسنی - رشته مهندسی مکاترونیک
جلسه دفاع خانم مینا اختیاری - رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
جلسه دفاع آقای فرهاد چابک - رشته مهندسی مکاترونیک
جلسه دفاع آقای محمد قهاری - رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
جلسه دفاع آقای علیرضا اسحاق پور - رشته سامانه های شبکه ای
جلسه دفاع آقای قای حسین امانی - کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا
جلسه دفاع آقای میثم مرشدزاده - کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا
جلسه دفاع آقای سجادشیرازی - رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
جلسه دفاع آقای مهدی اسدپور - رشته مهندسی هوافضا
جلسه دفاع آقای مهران مزینانی- رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع آقای میثم هاشمی- رشته مهندسی سیستم‌های انرژی – تکنولوژی انرژی
جلسه دفاع آقای حدت همایون - رشته مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک
جلسه دفاع خانم راحله دانش پور - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع آقای فرزاد ولی زاده - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی
جلسه دفاع آقای عماد کبریایی - رشته مهندسی علوم تصمیم و مهندسی دانش